קישוט

המכשפה לוז 'ג'לנה' שהוצגה בסרטון


מכשפה לוז ג'לנה
שיעור צמיחה:15 - 40 ס"מ בשנה
גובה:200-300 ס"מ
מורחים:100-150 ס"מ
בלום:ינואר עד מרץ
מיקום:שמש עד צל חלקי
רצפה:אדמת גן רופפת ומשוחררת, רצוי חומצית
»הצג תמונות נוספות